UDDANNELSESLÆGEPLAN

 

 

 

 

 

 

 

Hos Hundigelægerne er der ofte uddannelseslæger i længere eller kortere perioder. 
Uddannelseslæger er læger, der er ved at uddanne sig til at blive praktiserende læge. 

De læger der uddanner sig til praktiserende læger kan være forskellige steder i deres specialisering:

Introduktionsstilling: introduktion til specialet almen medicin, varigheden i almen praksis er 6 måneder.

Hoveduddannelsen til praktiserende læge består af:

  • fase 1: 6 måneder i almen praksis
  • fase 2: 2½ år på 5 forskellige sygehusafdelinger med returdage til almen praksis ca. 1 dag pr. måned, samt 6 måneder i almen praksis
  • fase 3: 12 måneder i almen praksis som afslutning på speciallægeuddannelsen

Uddannelsesprogram uddannelseslæger
Region Sjælland
Hundigelægerne
Over Bølgen 130
2670 Greve
Hundigelægerne varetager videreuddannelse af reservelæger efter endt uddannelse.
 
Den kliniske basisuddannelse består af to dele, første del er en sygehusansættelse og anden del gennemføres hos Hundigelægerne.
Formålet med den kliniske basisuddannelse er erhvervelse af Sundhedsstyrelsens tilladelse til selvstændigt virke som læge.

Hoveduddannelse til almen medicin består af introduktionsstilling , efterfulgt af fase 1 , 2 og 3 .
Alle læger, som ønsker at gennemgå en videreuddannelse til speciallæge, skal først have opnået en autorisation som læge og senere have tilladelse til selvstændigt virke.
Målbeskrivelsen for KBU for den kliniske basisuddannelse, samt målbeskrivelsen for hoveduddannelsen beskriver de kompetencer, der skal være opnået ved afslutningen af uddannelsen.
Målbeskrivelsen skal ledsages af uddannelsesprogram læger i region Øst og af vores uddannelsesprogram og af individuelle uddannelsesplaner.
Generelle forhold og praktiske informationer i Region Øst findes på: www.laegeuddannelsen.dk
Her findes også navne på de til enhver tid fungerende praksisuddannelseskoordinatorer (”PUK”) og Yngre Almen Medicinske Uddannelseskoordinatorer (”DYNAMUer”).

Som udgangspunkt vil vi anføre at uddannelsesprogrammet samlet følger de retningslinjer, som er udstukket af Dansk Selskab for Almen Medicin.

I klinikken, som er en kompagniskabspraksis er vi 3 læger:
Gitta Beyer, læge i praksis siden 2016 (inden da sololæge siden 2004).
Anders Kjær, læge i praksis siden 2016.
Ömer Altunpinar, læge i praksis siden 2017.
Alle tre fungerer som tutor (og gør det på skift).
Arbejdsgangen og arbejdstider
Vi aftaler arbejdstiden individuelt dog en dag fast med aftenkonsultation til 17 og om fredagen slutter vi oftest klokken 13.
Ugeprogrammet fastlægges for den yngre læge, så det passer med den overenskomstmæssige arbejdstid.
Vi har akut konsultation hver dag mellem klokken 9.30 og 11.00 (primært for akutte og nyopståede tilstande).
Herefter har vi planlagte patienter. Der afsættes som udgangspunkt minimum 15 min. pr. patient
Tiden fra klokken 12.00 til 13.30 bruges til frokost, sygebesøg, konference og undervisning. Selve frokostpausen er fra 12.30-13.00.
Personalemøder afholdes månedligt.
Vores personale består af 3 sygeplejersker, 3 sekretærer, alle deltidsansatte.
Vi har Clinea som journalsystem i klinikken. Den yngre læge har egen computer med adgang til internet og hjælpeprogrammer, herunder Medibox. Den yngre læge har sit eget konsultationslokale.
Som anført deltager alle læger (og vores sygeplejersker) i uddannelsen af den yngre læge. Men dog således at én udpeges som uddannelsesansvarlig tutor.
Omkring introduktion:
Den yngre læge introduceres allerede inden ansættelsen, idet vedkommende indbydes til gensidig præsentation forud for ansættelsen. Der er herunder afsat tid til samtale med den yngre læge, som kan arbejde i klinikken.
 
Der foreligger et introduktionsprogram.
Det er som følger:
I løbet af den første uge, vil følgende blive gennemgået :
 
Administrative forhold:
Dag 1 ved tutor:
Clinea, digital signatur, arbejdstid, regninger, henvisninger
Genvejstaster og fraser.
Diagnosekodning af journalnotater

Dag 2 ved sygeplejerske:
Akutkasse, positivlisten medicin, Laboratorium
Webreq, urinprøver, herunder mikroskopi, blodsukker, CRP, mikrobiologiske prøver, patologiprøver, svampeskrab, afsendelser mm.
 
Dag 3 ved sygeplejerske:
Vaccinationer
Forskellige vacciner, vores procedure ved vaccinationer, registrering ved DDV.
Hygiejne
Planlægning af deltagelse i LFU, kliniske kontroller hos sygeplejerske og 1-2 årskontroller.
 
Dag 4 ved tutor:
Clinea yderligere funktioner
E-mailsvar, lægebreve, henvisninger, indbakke, godkende korrespondancer og recepter samt telefon, lægevagter etc.
 
Dag 5 ved sekretær:
Gennemgang af lager (i store træk), hvordan fungerer lagerstyring. Hvor lægge dokumenter til scanning, lagerstyring
Gennemgang af telefonsystem, planlægge tid for telefonpasning og lægevagter
 
Introsamtale:
Tutor, 1 time, indenfor de første 14 dage.
Den første dage er den yngre læges kalender blank og uddannelses sidder ved behov med hos tutor. Efter nogle dage begynder den yngre læge selv at have konsultationer. Ved oplæring i telefonkonsultationer vil tutor i starten sidde ved siden af.
 
Introduktion til konsultationer:
De første dage planlægges ud fra den yngre læges tidligere erfaringer. Som udgangspunkt sidder den yngre læge hos tutor, siden byttes rolle og efterfølgende varetager den yngre læge selvstændige konsultationer. Til disse afsættes den nødvendige tid. Tidsbestilling til konsultationer påbegyndes efter første uge (men individualiseres m.h.t. afsat tid og antal). Den yngre læge kan til enhver tid søge hjælp hos de øvrige læger og kan udvælge interesseområder i forhold til sin uddannelsesplan.
Der tages hensyn til arten (sværhedsgraden) af konsultationerne, ikke kun i starten, men gennem hele forløbet (individualiseret).
Den yngre læge deltager i sygebesøg, primært sammen med anden læge, senere selvstændigt.

Introduktionssamtalen og de øvrige samtaler gennemføres efter de givne retningslinjer. Er der behov herfor gennemføres flere justeringssamtaler. Samtalerne foregår altid med aktuelle tutor.
Der er daglig supervision, hvor bl.a. konsultationer gennemgås efter behov. Der er i klinikken mulighed for videosupervision, som bruges dersom der er ønske herom eller behov herfor.
Er der behov for mere indgående supervision (f.eks. ved samtaleterapi) gives den både før og efter konsultationen.
Der undervises i løbet af ansættelsesperioden i udvalgte sygdomme, procedurer og praktiske forhold med relevans for klinikken og for almen praksis generelt ved de ansatte i praksis ligesom der arrangeres interne kurser for hele staben ved særlige behov ved ekstern undervisere.
Den yngre læge har mulighed for at have dage uden for praksis (hos udvalgte speciallæger, fysioterapeut).
Den lægelige videreuddannelse for den yngre læge bygger på målbeskrivelser, som er specifikke for hvert enkelt uddannelseselement. Desuden skal der udarbejdes en individuel uddannelsesplan, og vi forventer at den yngre læge selv medbringer udkast hertil til introduktionssamtalen. Den skal beskrive, hvordan de enkelte mål kan opnås ud fra tidligere erfaringer, baggrund og læringsstil. Vi forventer at den yngre læge til hver af de formelle samtaler i løbet af opholdet hos os medbringer opdateret plan.
Til gengæld lover vi at leve op til målbeskrivelsernes krav om kompetencevurderinger.
 
Plan for kompetence udvikling og kompetence godkendelse:
Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes er anført i målbeskrivelsen, og ved introduktionssamtalen med tutor fastsættes datoer kompetencevurderinger for de enkelte mål.
 
Evaluering af den lægelige videreuddannelse inden afsluttende samtale.
Uddannelseslægernes evalueringer af praksis og de enkelte sygehusafdelinger foretages på www.evaluer.dk og følges af PUK og sygehusledelserne med henblik på optimering af uddannelsen.
 Evaluering af den lægelige videreuddannelse inden afsluttende samtale.
Uddannelseslægernes evalueringer af praksis og de enkelte sygehusafdelinger foretages på www.evaluer.dk og følges af PUK og sygehusledelserne med henblik på optimering af uddannelsen.
 
Nyttige kontakter
Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse:
Findes på hjemmesiden for det regionale videreuddannelsessekretariat kliniske lektorer
Specialeselskabets hjemmeside
www.dsam.dkwww.fyam.dk
Sundhedsstyrelsen
www.sst.dk
Regionalt sekretariat for lægelig videreuddannelse
Videreuddannelsesregion Øst: www.laegeuddannelsen.dk